Kategorie

Obchodní podmínky

společnosti Moravia Flat s.r.o., IČ 278 20 831, se sídlem Sokolova 468/63a, Horní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81489, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.divanti.cz


Obsah:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Uživatelský účet
 3. Uzavření kupní smlouvy
 4. Kupní cena a platební podmínky
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
 6. Přeprava a dodání zboží
 7. Práva z vadného plnění
 8. Další práva a povinnosti smluvních stran
 9. Soutěžní a slevové podmínky
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 12. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Moravia Flat s.r.o., IČ 278 20 831, se sídlem Sokolova 468/63a, Horní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81489 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách umístněných na internetové adrese www.divanti.cz (dále jen „webové stránky“).

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webových stránkách může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové stránky umožňují, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webových stránek.

2.2. Při registraci na webových stránkách a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy již kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové stránky obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové stránky obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webových stránkách platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Termíny dodání se mohou lišit dle charakteru zboží, jedná se zejména produkty vyrobené na míru dle specifikace zákazníka, sedací soupravy v koženém provedení a produkty vyhotovené z materiálů dodaných zákazníkem.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
• objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku na webových stránkách),
• způsobu úhrady kupní ceny za zboží a požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
• nákladech spojených s dodáním zboží.

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Za přijetí objednávky se nepovažuje elektronická pošta zasílaná automaticky prostřednictvím webových stránek při odeslání objednávky kupujícím. Tato elektronická pošta má pouze informativní charakter.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Kupní cena a platební podmínky

4.1. Prodávající potvrdí kupujícímu platnou kupní cenu za zboží doručením přijetí objednávky (akceptací) dle čl. III. odst. 7 obchodních podmínek.

4.2. Kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 43-939810217/0100, vedený u Komerční banky, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“),

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. IV. odst. 7 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do data doručení zboží kupujícímu.

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Jako variabilní symbol použije kupující číslo uskutečněné objednávky nebo zálohové faktury. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7. Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající zpracuje objednávku ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

4.8. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. III. odst. 6 obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.9. Případné slevy z kupní ceny poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nebo jej předá kupujícímu osobně.


5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 1 tohoto článku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy písemně odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Vždy je vhodné odstoupení poslat zároveň doporučeně poštou, faxem a případně i naskenované e-mailem. Předejdete tak případným problémům s nedoručenou poštou.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu kterékoliv z provozoven prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@moraviaflat.cz.

Formulář k žádosti o odstoupení od smlouvy naleznete  v zápatí stránek "ke stažení"

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, nebo bude vratná částka za zboží ponížena o cenu dárku.

5.9. Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se nevztahují na případy, kdy je kupující právnickou osobou či osobou, jež při uzavírání kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Zboží je vhodné zasílat doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího. Reklamační řád prodávajícího je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@moraviaflat.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Soutěžní a slevové podmínky

9.1. Na serveru www.divanti.cz probíhají soutěže a slevové akce vyhlášené v Popisu soutěží a slevových akcí zde.

9.2. Pořadatelem je prodávající, tedy společnost Moravia Flat s.r.o., IČ 278 20 831, se sídlem Sokolova 468/63a, Horní Heršpice, 619 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81489.

9.3. Výhercem soutěže je soutěžící, zaregistrovaný ne webových stránkách prodávajícího, který zodpověděl správně soutěžní otázky v soutěži a splnil podmínky dané soutěže.

9.4. Začátkem soutěže nebo slevové akce je den označený v Popisu soutěží a slevových akcí zde.

9.5. Koncem soutěže nebo slevové akce je den označený v Popisu soutěží a slevových akcí zde.

9.6. Obecná pravidla

9.6.1. Soutěže a slevové akce se mohou účastnit všichni soutěžící registrovaní na webových stránkách prodávajícího, kteří souhlasí s podmínkami soutěže.

9.6.2. Soutěže a slevové akce se může účastnit pouze osoba starší 18 let, nebo osoba starší min. 15 let, za kterou v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný zástupce.


9.6.3. Soutěž je považována za zahájenou jejím vyhlášením na webových stránkách prodávajícího.


9.6.4. Záruka na výhry není poskytována. Prodávající neodpovídá za vady a poškození předmětu výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je soutěžící srozuměn.

9.6.5. Soutěže a slevové akce nelze spolu kombinovat, nestanoví – li prodávající jinak.

9.6.6. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.
9.6.7. Podmínky konkrétní soutěže budou stanoveny vždy pro konkrétní soutěž na webových stránkách prodávajícího.

9.7. Práva a povinnosti soutěžícího

9.7.1. Soutěžící prohlašuje, že se účastní soutěže dobrovolně.

9.7.2. Soutěžící je povinen uvést prodávajícímu úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry.

9.7.3. Soutěžící, který se stal výhercem, je povinen reagovat na výzvu prodávajícího k převzetí výhry do 3 pracovních dnů.
9.7.4. Komunikace ze strany prodávajícího proběhne buď telefonicky, v případě že soutěžící uvedl telefonický kontakt, nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu.

9.7.5. V případě, že výherce nebude na výzvu prodávajícího reagovat do 3 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval.

9.7.6. Soutěžící se zavazuje nesdílet svůj uživatelský účet s jinou osobou a udržovat své přihlašovací údaje v tajnosti.

9.7.7. Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil prodávajícímu, případně dalším soutěžícím jakoukoli újmu.

9.8. Práva a povinnosti Pořadatele

9.8.1. Prodávající je povinen informovat výherce soutěže o skutečnosti, že se stal výhercem do 10 dnů od ukončení soutěže, a to prostřednictvím kontaktních údajů, které uvedl soutěžící při své registraci na webových stránkách prodávajícího.

9.8.2. Prodávající splní svou povinnost vydat výherci soutěže výhru jejím předáním, a to osobně v provozovně prodávajícího nebo odesláním na adresu uvedenou výhercem soutěže nebo osobním převzetím výhry výhercem.

9.8.3. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s  výhrou.

9.8.4. Prodávající si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

9.8.5. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání prodávajícího. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

9.8.6. Veškerá data získaná od soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle čl. X. těchto osobních podmínek.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Osobní údaje kupujícího, který je fyzickou osobou, jsou prodávajícím uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

10.2. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů, a to jména a příjmení, identifikačního číslo, daňového identifikačního číslo, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonního čísla (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu pouze v případě zaškrtnutí této možnosti v objednávkovém formuláři nebo registrací v zápatí webových stránek. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku obchodních podmínek není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webových stránek) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu (dále jen „zpracovatel“). Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
• požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
• požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.10. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z databáze prodávajícího, jakož i další zákonná práva k těmto osobním údajům. Osobní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu prodávajícího, a nejsou poskytovány jiným subjektům.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1. Obchodními sdělení se rozumí reklama a další informace související se zbožím nabízeným prodávajícím, které jsou prodávajícím zasílány na elektronickou adresu kupujícího (dále jen „obchodní sdělení“). Zasílání obchodních sdělení je prováděno v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na svou elektronickou adresu v souladu s odstavcem IX.3.

11.3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webových stránkách možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, neupravené těmito obchodními podmínkami, se řídí občanským zákoníkem.

12.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Přílohu těchto obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.6. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12.7. Kontaktní údaje prodávajícího:
• adresa pro doručování: Lipovská 87/31, 790 01, Jeseník
• adresa elektronické pošty: info@divanti.cz,
• telefon: +420 776 444 470.

12.8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2019.

Moravia Flat s.r.o.